วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41131 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กิตติการอำพล อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41232 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดาวเรือง อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41529 เด็กชายภัทรธร กลิ่นกัน บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41602 เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิลโชติ อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40303 เด็กชายต้นน้ำ ชัยชาญ อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40311 เด็กหญิงอวัศยา คูณประไพสิทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40429 เด็กหญิงเกษชญา บัวใหญ่ อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40439 เด็กชายธวินท์นวัชร์ สิงห์แจ่ม อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40615 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา โขนภูเขียว อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40717 เด็กหญิงกัญญาภัค มณีอำพันธุ์ อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40801 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา อินทุสถิตยกุล อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40912 เด็กหญิงธนัชญา รัตนะโสภา อนุบาลศรีสะเกษ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41133 เด็กชายวชิรวิทย์ ไกรรักษ์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41136 เด็กหญิงพาขวัญ พวงจำปา อนุบาลกันทรารมย์ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41532 เด็กชายปวิชา ดาสันทัด บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 51 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 548 ถัดไป »