วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41629 เด็กหญิงนภัสวรรณ ผมพันธ์ บ้านขาม 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41637 เด็กหญิงวารีรัตน์ บุตรมี มารีวิทยา 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41638 เด็กชายวรินทร พลลาภ อนุบาลศรีสะเกษ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40215 เด็กชายปวเรศร์ ไหว้พรหม อนุบาลสุรินทร์ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40309 เด็กหญิงนฤมล โมทจิต อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40316 เด็กหญิงพิชญาภัค กุลศิโรรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40339 เด็กชายภูริณัฐ สมอ อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40416 เด็กหญิงทักษอร ขันตี อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40434 เด็กหญิงสุจินันท์ ไชยโคตร อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40440 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็งแจ่ม อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40909 เด็กหญิงจิรัชยา ขุนธิวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41103 เด็กชายณภัทร หนองหงอก อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41104 เด็กชายวรโชติ เขาทอง อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41207 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง แสงสิงห์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41326 เด็กหญิงชนานันท์ กาญจนปิยะ มารีวิทยา 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 548 ถัดไป »