วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41411 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทร์สามารถ มารีวิทยา 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41504 เด็กหญิงภัทรียาพร นวลสาย อนุบาลศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41515 เด็กหญิงธารทิพย์ อ้อมชมภู บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41534 เด็กชายระพีภัทร ชื่นชม บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41703 เด็กหญิงปภาวี สมงาม มารีวิทยา 49 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40109 เด็กชายปิยวัฒน์ พบลาภ อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40111 เด็กหญิงฐิดายุ พลรัตน์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40239 เด็กหญิงณพิชญา พางาม บ้านหนองนาโพธิ์ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40338 เด็กหญิงปุญญิศา บุญรอง อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40411 เด็กหญิงปวริศา สุขจิตร อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40423 เด็กหญิงสุทธิกานด์ พิมโคตร อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40424 เด็กหญิงณัฐพิมล ทองหล่ำ อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40524 เด็กชายเอกภพ คงทอง อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40614 เด็กชายคณิศร อุปสาร อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40814 เด็กหญิงณิชาพร จรัสดำรงค์วัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 548 ถัดไป »