วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41116 เด็กหญิงปุณติกานต์ วันสุดล อนุบาลศรีประชานุกูล 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41622 เด็กหญิงกุลจิรา งามละม่อม อนุบาลศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40336 เด็กชายศิรพงศ์ มะณุดวงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40401 เด็กชายธนวัฒน์ ปัชชา อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40422 เด็กหญิงพนิดา ศรีทานี อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40521 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา พรหมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40807 เด็กชายปาณัทพงษ์ อินตะนัย อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40815 เด็กหญิงธัญพิชชา จักรวรรณพร อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40924 เด็กหญิงสุกฤติกา สิทธิพร อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40927 เด็กหญิงรตนพร ศรีกุล อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40928 เด็กชายบุญสพัศ พันธุมาศ อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40930 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปาปะโต อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41022 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศิริพานทอง อนุบาลอุบลราชธานี 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41237 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ เขตตะ อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41335 เด็กหญิงวริศรา ทองสว่าง มารีวิทยา 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 548 ถัดไป »