วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41403 เด็กหญิงพรทิพย์ โสภณ มารีวิทยา 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41611 เด็กชายฐปนวัฒน์ วรรณทอง อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41631 เด็กชายสราวุธ สุราวุธ บ้านขาม 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41706 เด็กชายสิริราช ต้อนรับ อนุบาลศรีสะเกษ 47 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40108 เด็กหญิงธัญญ์รวี ศิรามังคลานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40134 เด็กหญิงมิ่งขวัญ สีหะวงษ์ อนุบาลน้ำเพชร 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40331 เด็กหญิงชญานิน แอนเดอสัน อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40426 เด็กชายศุกลวัฒน์ แขมคำ อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40702 เด็กหญิงธีรดา ฉัตรอมรวุฒิ อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40913 เด็กชายธนวัตน์ รัตนะโสภา อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40914 เด็กหญิงจุฑาชฎาเพชร ประจิม อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40918 เด็กหญิงชมพูนุช รักษ์คง อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40938 เด็กชายพงศ์ปมต วรรณทอง อนุบาลขุนหาญ (สิ) 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41337 เด็กหญิงลักษิกา ผาคำ มารีวิทยา 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41536 เด็กหญิงณัฐพร ก้านเพ็ชร บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 548 ถัดไป »