วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41129 เด็กหญิงเนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 67 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41234 เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ 67 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40604 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีแสงเมือง อนุบาลศรีสะเกษ 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40707 เด็กหญิงวรัญญา เบ้าเงิน อนุบาลศรีสะเกษ 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40716 เด็กชายภูตะวัน โพธิ์ขาว อนุบาลศรีสะเกษ 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40722 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา กองไพบูลย์ อนุบาลศรีสะเกษ 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40737 เด็กหญิงภิสฌาธรณ์ โสพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ 66 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40711 เด็กชายธนกฤต ฉัตรอมรวุฒิ อนุบาลศรีสะเกษ 65 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41230 เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์ อนุบาลศรีสะเกษ 65 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41603 เด็กหญิงณัฐชานันท์ พวงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 65 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41640 เด็กชายสุรวัศ โปร่งจิต อนุบาลศรีสะเกษ 65 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40710 เด็กชายจิรัฎฐ์ มหาสุวีระชัย อนุบาลศรีสะเกษ 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41205 เด็กหญิงทัชชกร ไกรวิเศษ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41406 เด็กหญิงจิราภรณ์ สันทาลุนัย มารีวิทยา 64 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40315 เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ฮองตัน อนุบาลศรีสะเกษ 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 548 ถัดไป »