วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40535 เด็กชายธนพงศ์ พาที อนุบาลวัดพระโต 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40712 เด็กชายธราเทพ ติยวรนันท์ อนุบาลศรีสะเกษ 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40718 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปีตะกุล อนุบาลศรีสะเกษ 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41127 เด็กหญิงณัฐพร บุตตะวงศ์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41401 เด็กหญิงอชิรญา ไชยปัญญา มารีวิทยา 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40304 เด็กชายไตรวิชญ์ โดดเดี่ยว อนุบาลศรีสะเกษ 62 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40314 เด็กหญิงจงรัก จันโท อนุบาลศรีสะเกษ 62 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40512 เด็กหญิงกมลพรรณ ธุระพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ 62 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40806 เด็กชายชยุต แสงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 62 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40822 เด็กชายปุญญพัฒน์ พรหมประภัศศร อนุบาลศรีสะเกษ 62 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41306 เด็กชายภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุล อนุบาลศรีสะเกษ 62 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40107 เด็กหญิงปวริศศา ภาวิเศษ อนุบาลอุทุมพรพิสัย 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40504 เด็กหญิงญาณิศา ดวงชมพู อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40520 เด็กหญิงปาลีนา ทุมมา อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40529 เด็กหญิงฐาณิชชา อุตส่าห์ อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 548 ถัดไป »