วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40709 เด็กชายอนรรฆ ติยวรนันท์ อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40732 เด็กหญิงจิดาภา พันจรรยา อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40740 เด็กชายฉัตริน ชีพชาญเดช อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41102 เด็กหญิงประมาภรณ์ บุญเย็น อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41309 เด็กหญิงพิชญาภา พรหมทา อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41609 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีมงคล อนุบาลศรีสะเกษ 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40322 เด็กหญิงวรัชญา ทองเบ้า อนุบาลศรีสะเกษ 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40506 เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วสง่า อนุบาลศรีสะเกษ 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40516 เด็กหญิงโพธิภิรมย์ คงสวัสดิ์ อนุบาลศรีสะเกษ 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40530 เด็กชายทวิทัศน์ สายเย็นประเสิรฐ อนุบาลศรีสะเกษ 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40733 เด็กหญิงธัญหทัย เหมทอง อนุบาลศรีสะเกษ 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41106 เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41221 เด็กหญิงนภัสกรณื เครื่องทอง อนุบาลศรีสะเกษ 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40308 เด็กหญิงธนพร ขอร่ม อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40537 เด็กหญิงพรสินี ไชยสาร บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 548 ถัดไป »