วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32283 นายปิยวัฒน์ นิลกิจ สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33295 นางสาวผไทมาศ บับภาสังข์ สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35760 นางสาววิภาดา ศุขจิตร สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34901 นางสาวศิริรัตน์ เดชแสง สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32945 นายเนติธร ผาพิมูล สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35788 นางสาวศศิรากร เผดิม สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34846 นางสาวจินดาหรา โคตรวงค์ สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35782 นางสาวพัชรี พรมบุตร สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32363 นายธนวัฒน์ อภิเนตร สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35527 นางสาวกุลนิดา นาทันริ สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33104 นายทิพย์พรัตน์ ขมประเสริฐ สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34852 นางสาวเบญจวรรณ โยธี สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34853 นางสาวปัทมาภรณ์ สงวนทรัพย์ สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35583 นางสาวธัญลักษณ์ จันทะเสน สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33075 นางสาวกนกพร เขตตะ สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... 548 ถัดไป »