วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35672 นางสาววชิรญา น้อยมิ่ง สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32284 นายปูรณ์ จันทะศรี สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34246 นายทินกร ธงชัย สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34999 นางสาวขวัญจิราพัชร ยืนยาว สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35674 นางสาวสุจารินี เกษร สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32396 นางสาวอนัญญา ประดู่ สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33110 นายภาณุพงศ์ ฤทธิขจร สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35665 นางสาวนภาวรรณ บุญโสม สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35001 นางสาวจุฑามาศ ธรรมวัฒ สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33056 นางสาวสุดาพร บุญล้อม สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32596 นางสาวอภิญญา สุริโย สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35735 นางสาวพาระดี จิตรักษ์ สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31762 นางสาวสุกัญญา ศรีกุล สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32974 นางสาวสุพรรณิการ์ พยัคฆยานนท์ สตรีสิริเกศ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33079 นางสาวจิราวรรณ มูลต้น สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ถัดไป »