วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33068 นายรัชชานนท์ อุทัยศรี สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35017 นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดี สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32966 นางสาวปภาวี ครูทำสวน สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34857 นางสาวมนัสวรรณ เวียงคำ สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32544 นางสาวณภัทร ปกป้อง สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32913 นางสาวกิตติมา อินทนา สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34863 นางสาวสุพิชชา จิตรโชติ สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35566 นางสาวรวีวรรณ พุฒวันดี สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34929 นางสาวรัชดาวัลย์ จินาวัลย์ สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34829 เด็กหญิงเพชรรัตน์ ลาลุน สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35590 นางสาวลดาวัลย์ อาทิเวช สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33101 นายชวารพงษ์ สำแดง สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31905 นางสาวชุติกาญจน์ คำนัน สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35785 นางสาววรรณวิภา โพธิ์แก้ว สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32665 นายตะวัน สวัสดิมงคล สตรีสิริเกศ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ถัดไป »