วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40538 เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40713 เด็กชายประเสริฐศักดิ์ คูณค้ำ อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40729 เด็กชายปภพชัช นาควารินทร์ อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40804 เด็กชายธนภัทร นวลรอด อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41231 เด็กหญิงนันท์นลิน อนุพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41301 เด็กชายนนท์ ธรรมนนท์กุล อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41308 เด็กหญิงธนภรณ์ พรมโสภา อนุบาลศรีสะเกษ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40132 เด็กหญิงรณิชชา หอมฉวี อนุบาลน้ำเพชร 58 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40218 เด็กชายพุฒิพงศ์ พวงจันทร์ อนุบาลสุรินทร์ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40523 เด็กชายปรีชาวุฒิ สุขอ้วน อนุบาลศรีสะเกษ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41305 เด็กชายเอกบุรุษ สีหะวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41313 เด็กชายปภาวิน พัลวัล อนุบาลศรีสะเกษ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40519 เด็กหญิงสิริวิมล พรหมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ 57 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40526 เด็กหญิงวริศรา คุณวุฒิปรีชาชาญ อนุบาลศรีสะเกษ 57 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40734 เด็กหญิงธัญสิริ กันตรี อนุบาลศรีสะเกษ 57 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 548 ถัดไป »