วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40518 เด็กหญิงสุภัทรา ราชมุงคุล อนุบาลศรีสะเกษ 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40602 เด็กหญิงธารรริน เทนสิทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41206 เด็กชายอนาวิล รินวงษ์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41704 เด็กหญิงทิพย์ปภา บุตราช อนุบาลอุทุมพรพิสัย 53 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40137 เด็กชายดลภพ การบรรจง บ้านค้อกำแพง 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40138 เด็กชายศุษจรงค์กร วันมานะ บ้านค้อกำแพง 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40305 เด็กชายสิริจิตร ขอร่ม อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40436 เด็กหญิงเบญญาภา พลเหมือน อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40522 เด็กหญิงปุณยานุช รอดสมบูรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40527 เด็กหญิงสุพิชญา สอนบุตรดี อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40617 เด็กชายภควัช ธัญญาวัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40708 เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีนาม อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40738 เด็กชายณัฏฐ์พัชร์ ภาวศิลป์ อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40939 เด็กชายอติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกูล อนุบาลขุนหาญ (สิ) 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41101 เด็กชายชัยวัฒน์ วรรณทวี อนุบาลศรีสะเกษ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 548 ถัดไป »