รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40506 เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วสง่า อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40507 เด็กหญิงศรรัชญ์ วรรณวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40508 เด็กหญิงธนพร สายเย็น อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40509 เด็กหญิงชนัญภรณ์ คำนึง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40510 เด็กชายวรัญญู ศรีแสง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40511 เด็กหญิงณัฐสินี พูนทวีวรกิตต์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40512 เด็กหญิงกมลพรรณ ธุระพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40513 เด็กหญิงณัฐษวรรณ นามวิชา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40514 เด็กหญิงเหมือนฝัน พูลแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40515 เด็กชายชัยพงค์ วรรณทวี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40516 เด็กหญิงโพธิภิรมย์ คงสวัสดิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40517 เด็กหญิงศุภิสรา ดอกพอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40518 เด็กหญิงสุภัทรา ราชมุงคุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40519 เด็กหญิงสิริวิมล พรหมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40520 เด็กหญิงปาลีนา ทุมมา อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 526 ถัดไป »