รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40521 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา พรหมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40522 เด็กหญิงปุณยานุช รอดสมบูรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40523 เด็กชายปรีชาวุฒิ สุขอ้วน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40524 เด็กชายเอกภพ คงทอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40525 เด็กชายก่อกุศล เกษาชาติ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40526 เด็กหญิงวริศรา คุณวุฒิปรีชาชาญ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40527 เด็กหญิงสุพิชญา สอนบุตรดี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40528 เด็กหญิงปวริศา สมจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40529 เด็กหญิงฐาณิชชา อุตส่าห์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40530 เด็กชายทวิทัศน์ สายเย็นประเสิรฐ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40531 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์ ศรีอินทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40532 เด็กชายกนก วิทิตยนตรการ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40533 เด็กหญิงศศิประพา ปาชา อนุบาลบึงบูรพ์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40534 เด็กหญิงจิรชยา ลือขจร อนุบาลบึงบูรพ์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40535 เด็กชายธนพงศ์ พาที อนุบาลวัดพระโต
« ก่อนนี้ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 526 ถัดไป »