รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40536 เด็กหญิงพัชรพร พลเยี่ยม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40537 เด็กหญิงพรสินี ไชยสาร บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40538 เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40539 เด็กชายจุลจักร บุญพร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40540 เด็กชายนันทกานต์ ศรีพานิช อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40601 เด็กชายภูมิระพี สายหยุด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40602 เด็กหญิงธารรริน สายหยุด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40603 เด็กหญิงชญานิน แผ่นศิลา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40604 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีแสงเมือง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40605 เด็กหญิงณัฎฐ์กชพร ฉัตรคุปต์ชนรดี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40606 เด็กหญิงศรีจิตรา ตังตระกูล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40607 เด็กชายพศิน ตรีภูริเดช อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40608 เด็กชายอินทร์ธีร์กร แก่นจำปา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40609 เด็กหญิงสุพิชญา บุตรจินดา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40610 เด็กหญิงเขมมิสรา ศรีพรหม อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 526 ถัดไป »