รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40116 เด็กชายถกล เสาเวียง อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40117 เด็กชายณัฐวัตร ทองอินทร์ อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40118 เด็กชายวรวิช ศิริปี อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40119 เด็กชายชวัลวิทย์ จันทวี อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40120 เด็กชายอธิบดี สังภักดี อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40121 เด็กหญิงธนภรณ์ รัตนิล อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40122 เด็กหญิงชัญญา ศิริราช อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40123 เด็กชายวัชรพงค์ อะโนราช อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40124 เด็กหญิงนภัสสร สิงห์พูล อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40125 เด็กหญิงสุกฤตา โพธิ์สว่าง อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40126 เด็กหญิงพัชญากร หอมนวล อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40127 เด็กหญิงมงคล จันทร์เติม อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40128 เด็กหญิงพัชรินทร์ เนื้อทอง อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40129 เด็กหญิงภัทรศยา คณานิตย์ อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40130 เด็กชายธนาภัทร ซาจันทึก อนุบาลน้ำเพชร
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 526 ถัดไป »