รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40131 เด็กหญิงบุภากร ศรีหะวงษ์ อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40132 เด็กหญิงรณิชชา หอมฉวี อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40133 เด็กหญิงญาณิศา ศรีใส อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40134 เด็กหญิงมิ่งขวัญ สีหะวงษ์ อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40135 เด็กชายปณายุทธ ภูครองจริตร อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40136 เด็กชายเทพราชันย์ ทองเหลือง อนุบาลอุบลราชธานี
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40137 เด็กชายดลภพ การบรรจง บ้านค้อกำแพง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40138 เด็กชายศุษจรงค์กร วันมานะ บ้านค้อกำแพง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40139 เด็กหญิงนภัสวรรณ สุดสังข์ บ้านค้อกำแพง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40140 เด็กหญิงวารินทร์ วงค์นาอินทร์ บ้านค้อกำแพง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40201 เด็กหญิงปลายฟ้า สุขกระโทก บ้านค้อกำแพง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40202 เด็กหญิงปณิตา ไชยนิตย์ บ้านค้อกำแพง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40203 เด็กหญิงสุธิมา รุ่งแสง บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40204 เด็กชายสิรวิชญ์ รุ่งแสง บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40205 เด็กชายธกรกิจ รุ่งแสง บ้านหนองค้า
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 526 ถัดไป »