รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40221 เด็กหญิงอารีรัตน์ กระโพธิ์ บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40222 เด็กหญิงศศิวิมล วันสูงเนิน บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40223 เด็กหญิงพรรนิภา งามรูป บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40224 เด็กหญิงกานร์รวี วันเพ็ง บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40225 เด็กหญิงอวรรณ บุบผามะตะนัง บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40226 เด็กชายภูมิน รังสี บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40227 เด็กชายกฤตภาส มักสมาน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40228 เด็กหญิงขวัญข้าว เชื้อนำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40229 เด็กชายสรธิญ พิลา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40230 เด็กหญิงชนิภรณ์ พิลากรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40231 เด็กชายณัฐปรัชญ์ บัลลัง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40232 เด็กหญิงสุทธิดา คำเอี่ยม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40233 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ศรีโพนดวน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40234 เด็กชายวชิรวิทย์ เย็นตรัส อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40235 เด็กหญิงณภัทร ลมสัมมา อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 526 ถัดไป »