รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31905 นางสาวชุติกาญจน์ คำนัน ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31913 นางสาวบริมาส อุดทา ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31921 นางสาวสุภาวรรณ์ จันทะศิลา ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31953 นางสาวพัชราภา เมธาภัทรกุล ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31989 นางสาวปูยา ซิงห์ ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 34234 นางสาวปภัสรา รองทอง ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 34236 นางสาวพัฒภรณ์ ธรรมธร ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 34245 นางสาวสุภาพร สั่งสอน ม.6/11 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31734 นายวรชาติ คำศรี ม.6/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31889 นายณัฐวุฒิ หัสดง ม.6/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 34246 นายทินกร ธงชัย ม.6/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 34248 นายภูมินทร์ ประกอบกิจ ม.6/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 31723 นางสาวอินทิรา โพธิ ม.6/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 34251 นางสาวกมลศรี วรรณพราหมณ์ ม.6/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 3 345-14 34260 นางสาวพิมพ์พิมล สันทาลุนัย ม.6/12 สตรีสิริเกศ
« ก่อนนี้ 1 ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... 526 ถัดไป »