รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33113 นางสาวกนกพิชญ์ พรหมทา ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33137 นางสาวอารญา นามวงษ์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33176 นางสาววิลาวัลย์ อันทะโคตร ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33202 นางสาวณัชภัทร คชแพทย์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35553 นางสาวกนกพร โสดาชัย ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35554 นางสาวกัลญรัตน์ จำปาขีด ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35555 นางสาวจันทวดี สายสิน ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35557 นางสาวจุฬาลักษณ์ สระสิงห์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35558 นางสาวณัฐธิชา วงค์เครือศร ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35559 นางสาวนุชสิรี ทูลภิรมย์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35560 นางสาวประกายรัตน์ โพธิ์ทอง ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35561 นางสาวปราณี สีหะวงษ์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35562 นางสาวปวริศา วังแสนแก้ว ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35563 นางสาวพัชราภรณ์ ใยพรม ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35564 นางสาวภัทรกุล บุญมา ม.4/2 สตรีสิริเกศ
« ก่อนนี้ 1 ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ถัดไป »