รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35610 นายภูมิพัฒน์ อุทัย ม.4/5 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 32934 นางสาวหทัยภัทร ผาสุข ม.4/7 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 32918 นางสาวฑิตฐิตา เปลี่ยนสินชัย ม.4/8 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 32921 นางสาวณัฐพร ไชยเกิด ม.4/8 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33004 นางสาวแพรนิยม ทองมวล ม.4/8 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33057 นางสาวสุวิชญา เป้งทอง ม.4/8 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35681 นางสาวชญานันทน์ เครือบุดดา ม.4/8 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35685 นางสาวธารารัตน์ เลิศศรี ม.4/8 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35692 นางสาวเอวิตรา สุขส่ง ม.4/8 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 32968 นางสาวพัชราภา พันเเก่น ม.4/9 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35705 นางสาวกีรติกา สุขสงวน ม.4/9 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35674 นางสาวสุจารินี เกษร ม.4/7 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 32978 นายเจษฎา ใยเม้า ม.4/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35767 นายชนะโชค ขันสิงหา ม.4/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35771 นายรุจิภาส ขันทอง ม.4/12 สตรีสิริเกศ
« ก่อนนี้ 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ถัดไป »