รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35803 นางสาวรัชฎาพร ปุดเหียง ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33140 นายณัฐนันท์ ศรีลาชัย ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33143 นายทีระยุทธ์ คำโสภา ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35598 นายธิราวุฒิ พันธ์ไผ่ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33052 นางสาววิภาวี บุญมี ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33090 นางสาววรรณพร อิ่นคำ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33150 นางสาวกอหญ้า อุปครุฑ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33151 นางสาวกัญญาวีร์ พูลทวี ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33156 นางสาวฑิฑัมพร ขุมมิน ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33162 นางสาวบุปผรัตน์ พาลี ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33168 นางสาวพัชรินทร์ บุญจันทร์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33173 นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิสังข์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33194 นางสาวกรกนก ศรีสะอาด ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33203 นางสาวณัฐณิชาช์ บุญธรรม ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33205 นางสาวดลฤทัย คุณเลิศ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
« ก่อนนี้ 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ถัดไป »