รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33211 นางสาวปลายฟ้า โนรินทร์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33213 นางสาวปุณยาพร ขันโอ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 33217 นางสาวภัทราวดี สมมุติ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35599 นางสาวญานิกา โสโพธิ์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35601 นางสาวนวรัตน์ สังขะพงษ์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35602 นางสาวเป็นหนึ่ง สายวงศ์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35603 นางสาวรตา สีหะวงษ์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35604 นางสาววริศรา เข็มทอง ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35605 นางสาววิภาพร ทองอินทร์ ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 35608 นางสาวอริศรา พัชรพัฒนชัย ม.4/4 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 32368 นายวีระศักดิ์ วรรณะ ม.5/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 34870 นายกฤษฏา โพศรีจันทร์ ม.5/7 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 34882 นางสาวขวัญมณี มีพันธ์ ม.5/7 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 114-17 34897 นางสาววนิดา ศรีชัยภูมิ ม.5/7 สตรีสิริเกศ
« ก่อนนี้ 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ถัดไป »