รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40311 เด็กหญิงอวัศยา คูณประไพสิทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40312 เด็กชายธนภัทร ธรณ์ธันยทรัพย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40313 เด็กชายภูมินันท์ บัวสิริพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40314 เด็กหญิงจงรัก จันโท อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40315 เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ฮองตัน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40316 เด็กหญิงพิชญาภัค กุลศิโรรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40317 เด็กชายศุภศิษฏ์ กองไพบูลย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40318 เด็กหญิงธัญณิชา ตระกูลรังสิ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40319 เด็กหญิงชาติญา บุญหวัง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40320 เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40321 เด็กหญิงณัฐญานัญ พรหมทา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40322 เด็กหญิงวรัชญา ทองเบ้า อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40323 เด็กหญิงเด็กญิงเขมจิรา ชนะสิทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40324 เด็กชายธราเทพ อังคะสี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40325 เด็กหญิงธัญชนก สวายน้อย อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 526 ถัดไป »