รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40326 เด็กชายจิรติ ธรรมวัตร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40327 เด็กชายธนพล ศรีมุกดา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40328 เด็กชายกนกพล จินาวัลย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40329 เด็กหญิงสรัลพร สุทธิเสน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40330 เด็กชายธีรเดช วีระชนม์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40331 เด็กหญิงชญานิน แอนเดอสัน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40332 เด็กชายธนกฤต คงวิบูลย์เกียรติ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40333 เด็กหญิงนิชา สีลวานิช อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40334 เด็กหญิงปิยนุช อรรถวัน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40335 เด็กชายคณิน พรหมทา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40336 เด็กชายศิรพงศ์ มะณุดวงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40337 เด็กชายอธิปพล พรหมจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40338 เด็กหญิงปุญญิศา บุญรอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40339 เด็กชายภูริณัฐ สมอ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713-3 40340 เด็กหญิงธัญญรัตน์ อยู่ตระกูล อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 526 ถัดไป »