รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40401 เด็กชายธนวัฒน์ ปัชชา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40402 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุวรรณศรี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40403 เด็กชายพงศกร คุ้มแถว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40404 เด็กชายกนกพล นามบุรี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40405 เด็กหญิงนัญชนก ศิริวาลย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40406 เด็กหญิงณัทธมณ ไขขุนทด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40407 เด็กหญิงวัฒนพร สมจิตร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40408 เด็กชายรชต เสาเวียง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40409 เด็กหญิงจุฑามาศ ทรงกลด อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40410 เด็กหญิงนัชชา รุ่งแสง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40411 เด็กหญิงปวริศา สุขจิตร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40412 เด็กหญิงธนโชติ ทองพันชั่ง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40413 เด็กหญิงมัลลิกา สะโสดา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40414 เด็กหญิงทิตาวีร์ ไชยสิทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40415 เด็กหญิงกันตภณ บุญเจริญ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 526 ถัดไป »