วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40101 เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล อนุบาลศรีสะเกษ 90 ชนะเลิศ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41018 เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40727 เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน อนุบาลศรีสะเกษ 79 รองชนะเลิศ อันดับ 2
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41233 เด็กชายกอปรบุญ วิษโณภาส อนุบาลศรีสะเกษ 77 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41307 เด็กชายอานันท์ ช่างเพชร อนุบาลศรีสะเกษ 76 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41310 เด็กหญิงธนธร พลศักดิ์ อนุบาลศรีสะเกษ 76 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40805 เด็กหญิงพัชริดา คณานิตย์ อนุบาลศรีสะเกษ 75 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40719 เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ 74 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40725 เด็กชายคุณาสิน นิตยวัน อนุบาลศรีสะเกษ 73 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40735 เด็กหญิงวัทนสิริ หล้าคำ อนุบาลศรีสะเกษ 73 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40803 เด็กหญิงกุลนัดดา แก้วดี อนุบาลศรีสะเกษ 73 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41128 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 73 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41235 เด็กหญิงธัญญ์นรี ธนะจิตต์สิน อนุบาลศรีสะเกษ 72 ชมเชย
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40102 เด็กชายนพรุจ ซื่อตรงมั่นคง อนุบาลศรีสะเกษ 71 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41019 เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ อนุบาลอุบลราชธานี 71 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 548 ถัดไป »