รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40101 เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40102 เด็กชายนพรุจ ซื่อตรงมั่นคง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40103 เด็กชายวรมน สุรพัฒน์ อนุบาลศรีประชานุกูล
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40104 เด็กชายศุภวิชญ์ ยุกต์วัฒนพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40105 เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40106 เด็กชายจักรภพ แดงงาม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40107 เด็กหญิงปวริศศา ภาวิเศษ อนุบาลอุทุมพรพิสัย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40108 เด็กหญิงธัญญ์รวี ศิรามังคลานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40109 เด็กชายปิยวัฒน์ พบลาภ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40110 เด็กหญิงปิยภัทร พงศ์ผลาดิสัย อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40111 เด็กหญิงฐิดายุ พลรัตน์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40112 เด็กหญิงจักษณา ศรีริสิน อนุบาลอุทุมพรพิสัย
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40113 เด็กหญิงณัฐณิชา สวัสดิ์ชัย วัดมหาพุทธาราม
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40114 เด็กหญิงวศินี ชาลี อนุบาลน้ำเพชร
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711-1 40115 เด็กหญิงเปรมฤดี พาหา อนุบาลน้ำเพชร
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 526 ถัดไป »