วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41620 เด็กชายณภัทร อุ่นเรือน อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41621 เด็กชายเกียรติขจร นามวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40224 เด็กหญิงกานร์รวี วันเพ็ง บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40428 เด็กชายก้องภพ เยินสูงเนิน อนุบาลศรีสะเกษ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40507 เด็กหญิงศรรัชญ์ วรรณวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40811 เด็กหญิงลลิตา หาญสุทธิชัย อนุบาลศรีสะเกษ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40920 เด็กชายภคพล สารบุญ อนุบาลศรีสะเกษ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41015 เด็กชายอัศวิน ดังประภา อนุบาลขุนหาญ (สิ) 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41020 เด็กชายรพิภพ ประชาโรจน์ อนุบาลศรีประชานุกูล 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41123 เด็กหญิงวรพิชชา มากนวล อนุบาลศรีประชานุกูล 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41302 เด็กหญิงธนวรรณ จิริวิภากร อนุบาลศรีสะเกษ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41330 เด็กชายนวพล จันทะแสง มารีวิทยา 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41333 เด็กชายยศวรรธน์ อู่ผลเจริญ มารีวิทยา 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41334 เด็กชายศรวิษฐ์ คุณเลิศ มารีวิทยา 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41338 เด็กหญิงวริศา ศรีนาม มารีวิทยา 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 548 ถัดไป »