รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40611 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ยศพล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40612 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เขาทอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40613 เด็กหญิงอัญชลี ชัยชาญ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40614 เด็กชายคณิศร อุปสาร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40615 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา โขนภูเขียว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40616 เด็กชายอธิวัฒน์ สาลี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40617 เด็กชายภควัช ธัญญาวัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40618 เด็กหญิงกมลพร โพธิ์ทอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40619 เด็กชายชิษณุพงศ์ ทวีสุขศิริ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40620 เด็กชายจิรพจน์ อินทุสถิตยกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40621 เด็กหญิงสุรภาพร นามประไพ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40622 เด็กหญิงจิดาภา พิกุลแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40623 เด็กชายฐานุวัฒน์ โชติการัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40624 เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วดี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 716-6 40625 เด็กหญิงบุญวรีย์ อร่ามเรือง อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 526 ถัดไป »