รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40431 เด็กชายนิติธร บุญพบ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40432 เด็กหญิงณัฐญาดา คละสกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40433 เด็กหญิงนรกมล เวียงคำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40434 เด็กหญิงสุจินันท์ ไชยโคตร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40435 เด็กหญิงพอเพียง พรหมทา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40436 เด็กหญิงเบญญาภา พลเหมือน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40437 เด็กหญิงนิศากร มุจรินทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40438 เด็กหญิงปวริศมณฑ์ ใจจง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40439 เด็กชายธวินท์นวัชร์ สิงห์แจ่ม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714-4 40440 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็งแจ่ม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40501 เด็กหญิงพุทธรัตน์ แซ่อึ้ง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40502 เด็กชายกล้ากวิน บุญรินทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40503 เด็กชายธนวัติ หอมความสัตย์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40504 เด็กหญิงญาณิศา ดวงชมพู อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715-5 40505 เด็กชายดนุเดช มหาลวเลิศ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 526 ถัดไป »