รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 32079 นางสาวมุตตาพร จันล่องคำ ม.6/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 32323 นายประสิทธิ์ พรมมา ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 32980 นายธีรภัทร พงษ์สุวรรณ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33023 นายธันย์ธำรง บำรุง ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33111 นายวรเมธ ศรีนาม ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33144 นายธนกฤต คำเพราะ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35550 นายชินวัตร ศรีสะอาด ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35551 นายสันติภาพ วงศ์จอม ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 35552 นายธนวัฒน์ สุทธิปรีชานันท์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 32913 นางสาวกิตติมา อินทนา ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33009 นางสาววนิกูล จ้อยนิล ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33053 นางสาวศรสวรรค์ แสงจันทร์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33083 นางสาวธาราทิพย์ ศรีโศรก ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33085 นางสาวพิชชาภรณ์ อาชีวปาริสุทธิ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 112-15 33088 นางสาวยลดา พุทธวงค์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ
« ก่อนนี้ 1 ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... 526 ถัดไป »