รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35772 นายศราวุธ พจนา ม.4/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35785 นางสาววรรณวิภา โพธิ์แก้ว ม.4/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35790 นางสาวสุฑามาศ แหวนหล่อ ม.4/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35791 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ผาสุข ม.4/12 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33189 นายภูริภัทร ท้าวอ่ำ ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33191 นายอภินันท์ ชัยศรี ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33286 นายสิปปนันท์ อมรเวชเศวตพร ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33212 นางสาวปัณณพัชร สายสงค์ ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33288 เด็กหญิงเกวลิน หาญสุทธิชัย ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33290 นางสาวญาณิศา ชนะบุตร ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33291 นางสาวญาณิศา เนื่องไชยยศ ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33292 เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์อุดม ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33295 นางสาวผไทมาศ บับภาสังข์ ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 33297 นางสาวอเมเลีย บุญมีศรีสุข ม.4/15 สตรีสิริเกศ
thai03 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคาร 1 113-16 35802 นางสาวพรพริมา จรัสดำรงนิตย์ ม.4/15 สตรีสิริเกศ
« ก่อนนี้ 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ถัดไป »