วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33078 นางสาวจารุวรรณ อ่อนผา สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34907 นายปราโมทย์ งามเเสง สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32365 นายปฏิภาณ สาลพล สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35563 นางสาวพัชราภรณ์ ใยพรม สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35656 นางสาวเกศราภรณ์ ทนนศักดิ์ สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33556 นางสาวฤทัยภัทร สามสี สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31921 นางสาวสุภาวรรณ์ จันทะศิลา สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33108 นายปุญญาพัต ปัญญาเครือ สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32550 นางสาวพรรณมณี เสนจันทร์ตะ สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32996 นางสาวทิพเนตร เมืองแสง สตรีสิริเกศ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33041 นางสาวธันย์ชนก ใสกระจ่าง สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35676 นางสาวอรัญญา กุลพันธ์ สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32353 นางสาวศานันทิณี นามวงศ์ สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35564 นางสาวภัทรกุล บุญมา สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32338 นางสาวณัฐนิชา เพชรนอก สตรีสิริเกศ 29 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... 548 ถัดไป »