วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34965 นายทินกร เชตะวัน สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33176 นางสาววิลาวัลย์ อันทะโคตร สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34793 นางสาวศิรภัสสร นัยนิตย์ สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31687 นายทรงฤทธิ์ บุญมา สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32341 นางสาวทิพวัลย์ อินทรสุทา สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34894 นางสาวภัทรวรรณ โสวรรณี สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35670 นางสาวฟ้าใส สาสาย สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35736 นางสาววีรนุช นิลสิงห์ สตรีสิริเกศ 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34248 นายภูมินทร์ ประกอบกิจ สตรีสิริเกศ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32535 นายอัครชัย ไชยนรา สตรีสิริเกศ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33020 นายตะวัน วิถี สตรีสิริเกศ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32362 นายทศพร หล้าสงค์ สตรีสิริเกศ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 35747 นายรักเกียรติ วิถี สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33023 นายธันย์ธำรง บำรุง สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33065 นายนันธนา ชานนท์ สตรีสิริเกศ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ถัดไป »