วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41130 เด็กชายติณภพ ทีงาม อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 71 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41225 เด็กหญิงโชติกา พวงเงินสกุล อนุบาลศรีสะเกษ 71 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40214 เด็กชายธรรศ คุณปัญญา อนุบาลสุรินทร์ 70 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40736 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์ พิสิษธนวัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ 70 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41236 เด็กหญิงกมลลดา แก้วพวง อนุบาลศรีสะเกษ 70 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41238 เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ 70 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41304 เด็กชายธนัญชัย ปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ 70 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40540 เด็กชายนันทกานต์ ศรีพานิช อนุบาลศรีสะเกษ 69 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40723 เด็กหญิงฝณแก้ว แก้วหล่อ อนุบาลศรีสะเกษ 69 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40728 เด็กชายนรเสฏฐ์ จารุอารยนันท์ อนุบาลศรีสะเกษ 69 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41204 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แสงสิงห์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 69 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40320 เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี อนุบาลศรีสะเกษ 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40724 เด็กหญิงสุประวีน์ ขันธเสน อนุบาลศรีสะเกษ 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41223 เด็กชายชนะภัย น้อยพรหม อนุบาลศรีสะเกษ 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40812 เด็กหญิงณฐมน ทองเครือ อนุบาลศรีสะเกษ 67 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 548 ถัดไป »