รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40206 เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์ ชาญชิตร บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40207 เด็กชายจอมขวัญ ยอดผา บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40208 เด็กชายธีระวัฒน์ พิมพา บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40209 เด็กหญิงกัญญาพัทร บุษบา บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40210 เด็กหญิงนิภาวัลย์ แก้วลอย บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40211 เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนเบา บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40212 เด็กหญิงวรัญญา ฮองตัน บ้านหนองค้า
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40213 เด็กชายธนภร พลศักดิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40214 เด็กชายธรรศ คุณปัญญา อนุบาลสุรินท์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40215 เด็กชายปวเรศร์ ไหว้พรหม อนุบาลสุรินท์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40216 เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุภา สุทธิกุล อนุบาลสุรินท์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40217 เด็กชายนฤทธ์ธรณ์ สุริฉาย อนุบาลสุรินท์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40218 เด็กชายพุฒิพงศ์ พวงจันทร์ อนุบาลสุรินท์
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40219 เด็กหญิงศิรประภา ถานะบุตร บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712-2 40220 เด็กหญิงสุพิณญา กระโพธิ์ บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 526 ถัดไป »